Polityka dotycząca recenzji klientów

Chcielibyśmy, by każdy Państwa pobyt w swoim wymarzonym domu lub apartamencie wakacyjnym był jeszcze bardziej satysfakcjonujący, dlatego z góry dziękujemy za podzielenie się z nami Państwa opinią. Zarazem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami publikacji recenzji Klientów. Za weryfikację, tłumaczenie oraz publikację recenzji Klientów odpowiadają pracownicy centrali głównej Interhome w Szwajcarii, w związku z tym pojawienie się opinii na stronie internetowej nie odbywa się automatycznie i może potrwać nawet kilka tygodni. W przypadku, gdyby Państwa opinia została odrzucona jako niespełniająca kryteriów publikacji, zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. 

Polityka dotycząca recenzji klientów

Polityka prywatności 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Interhome Polska, ul. St. Kostki Potockiego 24B, 02-958 Warszawa (zwany dalej Interhome) w celu zgodnej z prawem realizacji umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO;
2) w Interhome wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@interhome.pl lub pisemnie na adres Interhome wskazany w pkt. 1;
3) dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne 
do zawarcia umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane